Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Praktijk De Veldiep

  1. Toepasselijkheid en definities 

1.1 Praktijk De Veldiep is een bedrijf voor consulten en Bach Bloesem Remedies. De leverancier is degene cq de rechtspersoon die het consult verzorgt, of de producten levert. De opdrachtgever is de organisatie of persoon waarmee een overeenkomst wordt afgesloten. De cliënt is de persoon die zich heeft ingeschreven voor een consult.

1.2 Een consult is een individuele sessie met Maureen Mayr van Praktijk De Veldiep. 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 

 2. Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen leverancier, cliënt / opdrachtgever komt tot stand door het maken van een afspraak via het contactformulier, de mail, telefonisch of per WhatsApp. De afspraak is definitief wanneer de digitale bevestiging verzonden is aan de client / opdrachtgever. 

 3. Overmacht 

3.1 Indien een consult door overmacht van de zijde van Praktijk De Veldiep niet door kan gaan, zal een nieuwe datum en tijd voorgesteld worden.

3.2 Praktijk De Veldiep is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mochten lijden ten gevolge van het niet of later doorgaan van een consult.  

  1. Afmelden en verzetten van een consult

De cliënt kan zich voor een consult tot 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig afmelden c.q. afspraak verzetten is de opdrachtgever / cliënt het volledige bedrag van het betreffende consult verschuldigd. 

  1. Betaling 

5.1  Praktijk De Veldiep brengt de door de opdrachtgever / cliënt verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur, deze wordt maximaal 7 dagen na het consult per mail verzonden. De opdrachtgever / cliënt dient het verschuldigde bedrag op de volgende wijze te betalen: Contant of per Tikkie direct na het consult of via een bankoverschrijving, maximaal 14 dagen na de ontvangst van de digitale factuur.

5.2   De reis- en verblijfskosten (parkeergeld, tol) in verband met een consult op locatie zijn niet bij het consultbedrag inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3   Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Praktijk De Veldiep steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Praktijk De Veldiep gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

5.4   De opdrachtgever / cliënt is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

5.5 De kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.  

  1. Rechten en plichten 

6.1 Praktijk De Veldiep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens of na het consult of van websites waarnaar verwezen wordt. 

 6.2 Praktijk De Veldiep is niet aansprakelijk voor het zoekraken van verstuurde pakketjes. 

  1. Vertrouwelijkheid

Praktijk De Veldiep is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever / cliënt jegens derden. Praktijk De Veldiep zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever / cliënt.  Praktijk De Veldiep is niet aansprakelijk voor eventuele hacking tijdens beeldbellen. 

  1. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn BTW vrijgesteld tenzij anders vermeld. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.  

  1. Geschillen en klachten 

9.1 Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Praktijk De Veldiep en de opdrachtgever / cliënt, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe komen partijen bij elkaar voor een gesprek. In of na dit gesprek kan eventueel besloten worden om het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.

Praktijk De Veldiep is aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor Praktijk De Veldiep.

9.2 Praktijk De Veldiep verplicht zich om binnen vier weken op een klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden. Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht uitstel nodig is, wordt de opdrachtgever / cliënt hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

9.3 Indien het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.  

  1. Toepasselijk recht 

Op iedere overeenkomst tussen Praktijk De Veldiep en opdrachtgever / cliënt is het Nederlands recht van toepassing.